പ്രൊ

ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ: പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

 ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾപെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈഡ്രോഡെസൾഫറൈസേഷനിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു (എച്ച്.ഡി.എസ്) നാഫ്ത, വാക്വം ഗ്യാസ് ഓയിൽ (വി.ജി.ഒ) കൂടാതെ അൾട്രാ ലോ സൾഫർ ഡീസൽ (ULSD).അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ അംശങ്ങളിൽ നിന്ന് സൾഫർ, നൈട്രജൻ, മറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും അതുവഴി അന്തിമ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും പാരിസ്ഥിതിക അനുയോജ്യതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ നിർണായകമാണ്.യുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ, ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് എന്ന ആശയം, പ്രക്രിയയിൽ കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ പങ്ക് എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

എന്താണ് ഒരു ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റ്?

ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റ്ക്രൂഡ് ഓയിൽ അംശങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് s.മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും വിവിധ പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം കാറ്റലറ്റിക് പ്രക്രിയകളെയാണ് ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.പ്രധാന തരങ്ങൾഹൈഡ്രോപ്രോസസിങ്ങിൽ ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിൻ ഉൾപ്പെടുന്നുg, ഹൈഡ്രോക്രാക്കിംഗ്, ഒപ്പംഹൈഡ്രോഫിനിഷിംഗ്, ഓരോന്നിനും ആവശ്യമുള്ള പ്രതികരണത്തിന് അനുസൃതമായി നിർദ്ദിഷ്ട കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്.

ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ

നാഫ്ത ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റ്

കർശനമായ പാരിസ്ഥിതിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഒക്ടേൻ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സൾഫർ, നൈട്രജൻ, മറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് നാഫ്ത ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.ഉപയോഗിച്ച കാറ്റലിസ്റ്റുകൾനാഫ്ത ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ്അലൂമിന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉയർന്ന ഉപരിതല വിസ്തൃതിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കോബാൾട്ട്, മോളിബ്ഡിനം, നിക്കൽ തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയാണ്.ഈ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ ഹൈഡ്രജനേഷനും ഡീസൽഫ്യൂറൈസേഷൻ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കുറഞ്ഞ സൾഫർ, ഉയർന്ന ഒക്ടേൻ നാഫ്ത എന്നിവ ഗ്യാസോലിനുമായി ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ്.

വിജിഒ എച്ച്ഡിഎസ്

വാക്വം ഗ്യാസ് ഓയിൽ(VGO) ഫ്ലൂയിഡൈസ്ഡ് ബെഡ് കാറ്റലറ്റിക് ക്രാക്കിംഗ് (FCC), ഹൈഡ്രോക്രാക്കിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ തരം താഴത്തെ പ്രക്രിയകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന ഫീഡ്സ്റ്റോക്കാണ്.എന്നിരുന്നാലും, VGO യിൽ പലപ്പോഴും ഉയർന്ന അളവിലുള്ള സൾഫറും നൈട്രജനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ പാലിക്കുന്നതിന് ഇത് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾവിജിഒ എച്ച്ഡിഎസ്കഠിനമായ പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനും സൾഫറിൻ്റെയും നൈട്രജൻ സംയുക്തങ്ങളുടെയും നീക്കം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധാപൂർവം രൂപപ്പെടുത്തിയവയാണ്, തുടർ പ്രോസസ്സിംഗിനായി വൃത്തിയുള്ളതും കൂടുതൽ മൂല്യവത്തായതുമായ VGO ലഭിക്കുന്നു.

ULSD യുടെ HDS

കർശനമായ എമിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാരണം, അൾട്രാ ലോ സൾഫർ ഡീസൽ (ULSD) ആധുനിക ശുദ്ധീകരണ വ്യവസായത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഉൽപ്പന്നമാണ്.ULSD യുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ സൾഫറിൻ്റെ അളവ് വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്നു.ULSD HDS കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഡീസൽഫ്യൂറൈസേഷനായി വളരെ സെലക്ടീവ് ആണ്, അതേസമയം മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രജനേഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുകയും റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.

കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പങ്ക്

ഈ എല്ലാ ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് പ്രക്രിയകളിലും, ദീർഘകാല സ്ഥിരതയും പ്രവർത്തനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.സജീവ ലോഹങ്ങളുടെയും സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലുകളുടെയും തരവും സാന്ദ്രതയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് പ്രതികരണത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയെയും സെലക്റ്റിവിറ്റിയെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.കൂടാതെ, പുതിയ ലോഹ-പ്രമോട്ട് ഫോർമുലേഷനുകളുടെയും മെച്ചപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലുകളുടെയും വികസനം പോലെയുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പുരോഗതികൾ, ഹൈഡ്രോപ്രോസസിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രകടനവും ദീർഘായുസ്സും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുന്നു.

ഉപസംഹാരമായി

ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾവൃത്തിയുള്ളതും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവിഭാജ്യമാണ്.പാരിസ്ഥിതിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കർക്കശമാകുമ്പോൾ, ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് പ്രക്രിയകളിൽ കാര്യക്ഷമവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതുമായ കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.കാറ്റലിസ്റ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവേഷണ-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഹൈഡ്രോപ്രോസസിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനവും സുസ്ഥിരതയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇന്ധനങ്ങളുടെയും പെട്രോകെമിക്കലുകളുടെയും ഭാവി ഉൽപ്പാദനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.


പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂൺ-06-2024