പ്രൊ

സജീവമാക്കിയ കാർബൺ

  • സജീവമാക്കിയ കാർബൺ

    ഫീഡിംഗ് സ്റ്റോക്കിലെ C1/C2/C3/C4/C5 സംയുക്തങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രകൃതി വാതക ശുദ്ധീകരണത്തിൽ മെർക്കുറി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും PSA ഹൈഡ്രജൻ പ്രോസസ്സിംഗിനായി ഞങ്ങളുടെ സജീവമാക്കിയ കാർബണുകൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.