പ്രൊ

മറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ

  • മറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ

    പെട്രോകെമിക്കൽ, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് അമോണിയ യൂണിറ്റിലെ കാറ്റലിസ്റ്റുകളും അഡ്‌സോർബന്റുകളും, ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്, PE പ്രോസസ്സിംഗിലെ അസറ്റിലീൻ ഹൈഡ്രജനേഷൻ കാറ്റലിസ്റ്റ്, പ്രൊപ്പെയ്ൻ ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയും ഞങ്ങൾ സീരിയൽ, ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.