പ്രൊ

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഷാങ്ഹായ് ഗാസ്കീം കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.

ഷാങ്ഹായ് ഗാസ്‌കീം കോ., ലിമിറ്റഡ് (SGC), കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെയും അഡ്‌സോർബൻ്റുകളുടെയും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ദാതാവ്.

ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, റിഫൈനറികൾ, പെട്രോകെമിക്കൽ, കെമിക്കൽ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെയും അഡ്‌സോർബൻ്റുകളുടെയും വികസനം, നിർമ്മാണം, വിതരണം എന്നിവയ്ക്കായി എസ്‌ജിസി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു.

പരിഷ്കരണം, ജലചികിത്സ, നീരാവി പരിഷ്കരണം, സൾഫർ വീണ്ടെടുക്കൽ, ഹൈഡ്രജൻ-ഉൽപാദനം, സിന്തറ്റിക് ഗ്യാസ് മുതലായവയ്ക്ക് എസ്ജിസിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ആധുനിക ഉൽപാദന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഉൽപാദന ഘട്ടത്തിലും, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു, കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളുടെയും നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും ഗുണനിലവാരം തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തലിന് വിധേയമാണ്.

ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യതയുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകളും അഡ്‌സോർബൻ്റുകളും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് ശരിയായ മൂല്യം നേടാൻ SGC നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഉൽപാദന ശേഷി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ഡെലിവറി ഉറപ്പാക്കും.

ഞങ്ങളുടെ ശക്തവും പരിചയസമ്പന്നവുമായ സാങ്കേതിക സേവന ടീമിന് സ്റ്റാർ-അപ്പ്, വിശകലനം, ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗ്, കാറ്റലിസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് മുതലായവയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ/യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അടിസ്ഥാന രൂപകൽപ്പനയും SGC നൽകുന്നു.

1
3
6
നാഫ്തയ്ക്കുള്ള എച്ച്.ഡി.എസ്