പ്രൊ

പരിഷ്കരണ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ

  • പരിഷ്കരണ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ

    ഗ്യാസോലിൻ, ബിടിഎക്സ് ടാർഗെറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി തുടർച്ചയായ നവീകരണ കാറ്റലറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗിനും (സിസിആർ), സെമി-റിജനറേഷൻ റിഫോർമിംഗ് കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗിനും (സിആർയു) പൂർണ്ണ സീരിയൽ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.